Class Structure

Class Structure

K3 Teacher: Lam Yin Ping
Chan Yee Yin
Chau Siu Yin
K2 Teacher: Woo Kin Man
Wu Pan
K1 Teacher: Chau Siu Wan
Huang Yuen Yu